ผลงานครู
ชื่อผลงาน : "รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙”
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:54  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:54  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “โรงเรียนรักษาศีล ๕ ดีเด่น”
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:53  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๕๖”
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:52  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “หนึ่งแสนครูดี” ปีที่ ๑ โดยคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:52  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “ครูสอนดี” โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:51  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “ครูผู้สอนดีเด่นคุรุสภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒”
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:51  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒”
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:50  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒”
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:50  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะทำงานการจัดทำคู่มือฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ ธีรัชสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:49  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..