คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรัญญา บัวไข
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทิมา ตอนสันเทียะ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิภรณ์ นามวงษ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา กัลลา
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5