คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศรินทร์ มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา โมราวัล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐานิกา บุญสำเร็จ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาณัจฉรา ช่วงบุรี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5