คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร รำทะแย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมธัช ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิรินดา นิลดีสระน้อย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอชิรญา โชติพรมราช
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5