กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวตะวันฉาย เสาวคนธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสิรัชญา ศรีสมพงษ์
พนักงานราชการ