กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริขวัญ นันทะพันธ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนันทยา เมฆคราม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวดาวเรือง บุญไทย
ครูผู้ช่วย