กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริขวัญ นันทะพันธ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนันทยา เมฆคราม
ตำแหน่ง ครู

นายพัฒนพงษ์ พระชนะสงคราม
ตำแหน่ง ครู