บุคลากรทางการศึกษา

นายวินัย อึ่งป่อง
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

นายสุชาติ พูนเกษม
ลูกจ้างชั่วคราว