บุคลากรทางการศึกษา

นายวินัย อึ่งป่อง
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

นางสาวนลินทิพย์ อยู่โยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุชาติ พูนเกษม
ลูกจ้างชั่วคราว