คณะผู้บริหาร

นางมณฑา เรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารีด๊ะห์ รสดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมใจ แก้ววิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางนันทยา เมฆคราม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุลักขณา บุญรักษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล