ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนจำแนกตามชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 13 10 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 14 10 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 12 31 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 19 39 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 66 51 117 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4 21 20 41 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 10 14 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 6 16 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 17 26 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 46 67 113 4
รวมทั้งสิ้น 112 118 230 8