ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนจำแนกตามชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2559

 

ชั้น

รายการ

 

ม.1/1

 

ม.1/2

 

ม.2

 

ม.3

 

รวม

ม.ต้น

 

ม.4

 

ม.5

 

ม.6

 

รวม

ม.ปลาย

รวมทั้งสิ้น

นักเรียน

30

29

49

36

143

34

16

16

66

209

ห้องเรียน

1

1

1

1

4

1

1

1

3

7


 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนจำแนกตามชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2558

 

ชั้น

รายการ

 

ม.1

 

ม.2

 

ม.3

 

รวม

ม.ต้น

 

ม.4

 

ม.5

 

ม.6

 

รวม

ม.ปลาย

 

รวมทั้งสิ้น

 

นักเรียน

46

37

34

117

17

23

19

59

176

ห้องเรียน

1

1

1

3

1

1

1

3

6