ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 จำนวนนักเรียน ห้องเรียนจำแนกตามชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 11 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 23 20 43 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 16 13 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 15 13 28 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 76 57 133 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 10 15 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 17 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 18 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 20 35 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 70 111 4
รวมทั้งสิ้น 117 127 244 8